top of page

Team Discussions

Public·26 members
Dan Shapiro
Dan Shapiro

The Essentials of Academic Writing: What You Need to Know for Seminar 1<h1>Ese Ne Shkrim Akademik Punim Seminarik 1</h1>


<p>Ese ne shkrim akademik punim seminarik 1 eshte nje lloj i punimit te shkruar qe kerkohet nga studentet e nivelit te pare universitar ne disa lende te ndryshme. Ky lloj i punimit ka per qellim te zhvilloje aftesite e studenteve ne te shkruarit akademik, te kritikuarit dhe te argumentuarit. Ese ne shkrim akademik punim seminarik 1 duhet te permbaje nje teme te caktuar, nje hyrje, nje trup dhe nje perfundim. Ese ne shkrim akademik punim seminarik 1 duhet te jete origjinale, logjike, koherente dhe bazuar ne burime te besueshme.</p>
Ese Ne Shkrim Akademik Punim Seminarik 1


Download File: https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Furlin.us%2F2tNEJi&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw192mkzsGAtjyg1ajQ39gXt<h2>Cfare eshte ese ne shkrim akademik punim seminarik 1?</h2>


<p>Ese ne shkrim akademik punim seminarik 1 eshte nje tekst i shkurter qe trajton nje teme ose nje pyetje te caktuar me qellim te paraqitur mendimin e autorit dhe te mbrojtur ate me argumente. Ese ne shkrim akademik punim seminarik 1 mund te jete e llojit tregues, pershkrues, shpjegues ose argumentues. Ese ne shkrim akademik punim seminarik 1 duhet te jete e organizuar ne menyre qe te krijoje nje strukture logjike dhe te lidhe ide dhe paragrafe me njera-tjetren. Ese ne shkrim akademik punim seminarik 1 duhet te jete e bazuar ne burime te besueshme dhe te cituar sipas rregullave te citimit.</p>


<h2>Si te zgjidhet tema e ese ne shkrim akademik punim seminarik 1?</h2>


<p>Tema e ese ne shkrim akademik punim seminarik 1 duhet te jete e caktuar nga profesori ose e zgjedhur nga studenti me aprovimin e profesorit. Tema duhet te jete e lidhur me lenden dhe me interesin e studentit. Tema duhet te jete e qarte, e specifike dhe e kufizuar. Tema duhet te jete e mundur per tu trajtuar brenda kornizes se kohore dhe voluminore te punimit. Tema duhet te jete e diskutueshme, pra te kete dy ose me shume pikepamje ose perspektiva.</p>


<h2>Si te shkruhet hyrja e ese ne shkrim akademik punim seminarik 1?</h2>


<p>Hyrja e ese ne shkrim akademik punim seminarik 1 eshte pjese e rendesishme e punimit, pasi qe ne te prezantohet tema, qellimi, hipoteza dhe metodologjia e punimit. Hyrja duhet te jete e shkurter, por e plote dhe e qarte. Hyrja duhet te permbaje keto elemente:</p>


<ul>


<li>Prezantimi i temes: ne kete pjese duhet te jepet nje pershkrim i pergjithshem i temes dhe te tregohet pse eshte e rendesishme dhe aktuale per tu trajtuar.</li>


<li>Prezantimi i qellimit: ne kete pjese duhet te specifikohet cfare do te arrihet me kete punim dhe cfare do te kontribuoje ne fushen perkatese.</li>


<li>Prezantimi i hipotezes: ne kete pjese duhet te formulohet nje supozim ose nje pyetje qe do te verifikohet ose do te pergjigjet me kete punim.</li>


<li>Prezantimi i metodologjise: ne kete pjese duhet te tregohet se cfare metoda dhe teknika do te perdoren per te realizuar qellimin dhe hipotezen e punimit.</li>


</ul>


<p>Hyrja duhet te jete e lidhur me trupin dhe perfundimin e punimit dhe duhet te jape nje ide te pergjithshme per strukturen dhe organizimin e punimit.</p>


<h2>Si te shkruhet perfundimi i ese ne shkrim akademik punim seminarik 1?</h2>


<p>Perfundimi i ese ne shkrim akademik punim seminarik 1 eshte pjese e fundit e punimit, pasi qe ne te permbledhen rezultatet, konkluzionet dhe rekomandimet e punimit. Perfundimi duhet te jete i shkurter, por i permbledhur dhe i qarte. Perfundimi duhet te permbaje keto elemente:</p>


<ul>


<li>Permbledhja e rezultateve: ne kete pjese duhet te jepen rezultatet kryesore qe jane arritur me kete punim dhe te tregohet se si jane verifikuar ose pergjigjur hipoteza dhe pyetja e punimit.</li>


<li>Permbledhja e konkluzioneve: ne kete pjese duhet te jepen konkluzionet qe dalin nga rezultatet dhe te tregohet se cfare implikime dhe ndikime kane ato ne fushen perkatese.</li>


<li>Permbledhja e rekomandimeve: ne kete pjese duhet te jepen rekomandime per studime te metejshme, per praktika apo politika qe lidhen me temen e punimit.</li>


</ul>


<p>Perfundimi duhet te jete i lidhur me hyrjen dhe trupin e punimit dhe duhet te pasqyroje qellimin dhe vleren e punimit.</p>


<h4>Referencat</h4>


<p>Ne fund te punimit duhet te jepen referencat e burimeve qe jane perdorur gjate punimit. Referencat duhet te jene te organizuara sipas nje stili te caktuar te citimit, si psh: APA, MLA, Chicago etj. Referencat duhet te jene te plota, te sakta dhe te konsistenta. Referencat duhet te jene te renditura alfabetikisht sipas mbiemrit te autorit ose titullit te burimit. Referencat duhet te jene ne formatin e duhur sipas llojit te burimit, si psh: libra, artikuj, raporte, ueb-faqe etj. Nje shembull i referencave sipas stilit APA eshte si me poshte:</p>


<ul>


<li>Clark-Wilson A., Robutti O., Sinclair N., (2014), The Mathematics Teacher in the Digital Era: An International Perspective on Technology Focused Professional Development. Springer Science & Business Media.</li>


<li>Means B., Toyama Y., Murphy R., Bakia M., Jones K., (2010), Evaluation of Evidence-Based Practices in Online Learning: A Meta-Analysis and Review of Online Learning Studies. U.S. Department of Education Office of Planning Evaluation and Policy Development Policy and Program Studies Service.</li>


<li>Voogt J., Knezek G., (2008), International Handbook of Information Technology in Primary and Secondary Education. Springer Science & Business Media.</li>


</ul>


<h4>Pjesa perfundimtare</h4>


<p>Nga anaize e bërë në këtë punim rezulton se teknollogija ka një rol pozitiv në arsim por duhet të përdoret me kujdes dhe me kriter . Teknollogija mund të rrisë cilësinë , efektivitetin , relevancën , motivimin , interesin , bashkëpunimin , komunikimin , krijmtarinë , inovacionin etj . në procesin arsimor . Por , teknollogija nuk është një zgjidhje magjike për të gjitha problemet në arsim . Ajo ka edhe disa rreziqe , sfida dhe kufizime që duhet të merren parasysh dhe të menaxhohen me përgjegjësi . Disa prej tyre janë : kostot e larta të teknologjisë , varësia dhe abuzimi me teknologjinë , problemet etike dhe ligjore që lidhen me përdorimin e teknologjisë , ndikimi negativ i teknologjisë në shëndetin dhe mjedisin e njeriut , rreziku i humbjes së kontaktit njerëzor dhe të vlerave kulturore etj . Prandaj , duhet të kemi një qasje kritike dhe reflektive ndaj teknologjisë dhe të përdorim atë si një mjet dhe jo si një qëllim në vetvete . Teknologjia duhet të jetë në shërbim të arsimit dhe jo e kundërta . Teknologjia duhet të jetë një partner dhe jo një zëvendësues i mesuesit dhe studentit . Teknologjia duhet të jetë një burim dhe jo një pengesë për zhvillimin e aftësive dhe kompetencave shekullore .</p>


<h4>Pjesa shtese</h4>


<p>Në këtë pjesë do të shtojmë disa paragrafë të tjera që lidhen me temën e teknologjisë në arsim, por që nuk janë trajtuar në pjesën kryesore të punimit. Këto paragrafë mund të shërbejnë si një zgjerim dhe thellim i temës, por edhe si një mundësi për të treguar aftësitë e shkrimit akademik.</p>


<h5>Paragrafi i pare: Teknologjia dhe kurrikula</h5>


<p>Teknologjia ka një ndikim të madh edhe në kurrikulën e arsimit, e cila është një dokument i rëndësishëm që përcakton objektivat, përmbajtjen, metodat dhe vlerësimin e procesit arsimor. Kurrikula duhet të jetë e hapur ndaj ndryshimeve dhe përmirësimeve që sjell teknologjia, duke u përshtatur me nevojat dhe interesat e studentëve dhe shoqërisë. Teknologjia mund të ndihmojë në zhvillimin e një kurrikule me baze kompetencat, e cila synon të formojë studentët jo vetëm me njohuri, por edhe me aftësi dhe vlera që u nevojiten për jetën personale dhe profesionale. Teknologjia mund të ndihmojë edhe në realizimin e një kurrikule integruar, e cila synon të lidhë lëndët dhe fushat e ndryshme të dijes në mënyrë harmonike dhe kuptimplotë. Teknologjia mund të ndihmojë gjithashtu në zbatimin e një kurrikule fleksibël, e cila synon të ofrojë zgjedhje dhe mundësi për studentët dhe mesuesit në varësi të nevojave dhe situatave të tyre.</p>


<h5>Paragrafi i dyte: Teknologjia dhe vleresimi</h5>


<p>Teknologjia ka një ndikim të madh edhe në vleresimin e arsimit, i cili është një proces i rëndësishem që mat progresin, rezultatet dhe cilësinë e procesit arsimor. Vleresimi duhet të jetë i drejtuar nga teknologjia, duke përdorur mjete dhe metoda moderne dhe efikase për të matur performancën e studenteve dhe mesuesve. Teknologjia mund të ofrojë forma të reja dhe të larmishme të vleresimit, si psh: testet elektronike, portofolit digjitale, projektet multimediale, simulimet kompjuterike etj. Teknologjia mund të ofrojë gjithashtu feedback të shpejtë dhe konstruktiv për studentet dhe mesuesit, duke u treguar forcën dhe dobësitë e tyre, duke u sugjeruar mjetet për p</p> b99f773239


https://www.kancelariaczaja.com/group/mysite-231-group/discussion/23654228-c6de-40ae-b31e-9c754b6036dc

https://www.ontariobusinessesagainstv-pass.com/group/mississauga-businesses/discussion/75024f7e-7ee4-4bc2-887c-688637dd51c3

https://gitlab.com/tusomQnueme/gitaly/-/blob/master/internal/git/localrepo/Descargar%20Propresenter%205%20Para%20Windows.md

https://www.bluechairsalon.com/group/blue-chair-salon-group/discussion/7c48ee49-1a1a-4f63-a282-08a5a4e06b08

https://gitlab.com/tusomQnueme/gitaly/-/blob/master/auth/TunePat%20Netflix%20Video%20Downloader%201.1.0%20%5BLatest%5D%20((EXCLUSIVE)).md

https://gitlab.com/sibaicshi/livebootp/-/blob/master/bootp-registry/config/Pcpdfwin%20Jcpds%20Software%20Download%20Rente%20Werde%20Billing%20Hindergrundbilder%20Mondkalender.md

https://gitlab.com/conneVinchi/gitlab/-/blob/master/patches/Kahaani%202012%20Vidya%20Balan%20Full%20Movie%20Hd%201080p.md

https://gitlab.com/cumruntiare/reliability/-/blob/master/.gitlab/merge_request_templates/Wince-Cab-Manager-V21035-Serial-Key-Keygen.md

About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

 • Ti King
 • Hawaii Facial Plastic Surgery
  Hawaii Facial Plastic Surgery
 • Kartik Rajput
  Kartik Rajput
 • Saniya Thakre
  Saniya Thakre
 • Raghini Rathod
  Raghini Rathod
bottom of page